• اطلاعیه
  • مشخصات فردی
  • پایه تحصیلی
  • مشخصات مدارس
  • آدرس
  • بارگذاری تصویر
  • تایید اطلاعات

راهنما


لطفا مشخصات فردی خود را وارد نمایید


لطفا پایه تحصیلی و رشته مورد تقاضا را انتخاب نماید


معدل کل نوبت اول در پایه نهم در سال تحصیلی 97-96
معدل کل نوبت اول در پایه دهم در سال تحصیلی 97-96

لطفا مشخصات مدارس جاری و گذشته خود را وارد نماید


لطفا مشخصات محل اقامت خود را وارد نمایید


لطفا تصویر خود را بارگذاری نمایید


تصویر 4*3
تصویر فیش واریزی
تصویر کارنامه نوبت اول

تایید نهایی صحت اطلاعات


صحت کلیه اطلاعات فوق را تایید می نمایم و عواقب درج هر گونه اطلاعات اشتباه متوجه شخص داوطلب می باشد.